Treneri

Tamara Fabac
Volonterski centar Rijeka -Udruga za razvoj civilnog društva SMART
  • Uvod u volonterstvo (prezentacija)
  • Orijentacijska radionica za volontere
  • Uvod i osnove u Menadžment volonterskih programa (prezentacija/jednodnevna radionica)
  • Edukacija (Menadžment volonterskih programa -koordinator volontera)-4-6 dana
  • Edukacija o uspostavljanju volonterskih programa/klubova u školama
  • Istarska županija
  • Karlovačka županija
  • Ličko-senjska županija
  • Primorsko-goranska županija
"Formalno obrazovanje: preddiplomski i diplomski studij pedagogije
Neformalno obrazovanje: 1) četverodnevna edukacija Menadžment volonterskog programa (Udruga SMART); 2) dvodnevna edukacija Trening za trenere usmjerena obrazovanju odraslih i metodologiji koja se koristi u neformalnom obrazovanju (Udruga SMART); 3) dvodnevna edukacija Trening za mentore Sustava upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva OK2015 (Udruga SMART); 4) dvodnevna edukacija Facilitatorske vještine (principi grupne dinamike, tehnike rada s grupom, planiranje i dizajniranje rada s grupama) (Centre for Participatroy Leadership/Šesti oblik). "
Tijekom posljednjih 5 godina rada u SMART-u intenzivno sam bila uključena u provedbu izobrazbi u razlčitim tematskim područjima, posebno tematsko područje menadžment volonterskog programa – koordinator volontera, menadžemnt školskog volonterskog programa te uvodne orijentacijske radionice za volontere/ke. Među edukacijama koje sam imala prilike provoditi u posljednje vrijeme su i edukacija za mentore volontera, radionice senzibilizacije djelatnika/ca za uspostavljanje volonterskog programa, kao i edukacija za organizatore volontiranja o Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Uz provedbu navedenih edukacija, moje odgovornosti uključivale su i pripremu detaljnog plana rada (u suradnji s drugim izvoditeljicama edukacije), svih popratnih materijala nužnih za kvalitetnu provedbu edukacije (materijali za sudionike, evaluacijski obrasci i sl.) kao i logističku pripremu edukacije. Osim navedenog, za potrebe pojedinih edukacija bila sam uključena i u pripremu ili reviziju kurikuluma nužnog za provedbu pojedine edukacije (npr. menadžment (školskog) volonterskog programa, potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje). Kroz petogodišnje iskustvo imala sam prilike raditi s različitim neprofitnim organizacijama, među kojima u broju prednjače udruge (za mlade, ljudska prava, kulturu, obrazovanje, osobe s invaliditetom, ekologija, udruge koje pružaju socijalne usluge i sl.), ustanove u području socijalne skrbi, odgojno-obrazovne ustanove, ustanove u području kulture. Uz edukacije, vrlo često imam prilike biti uključena u direktno savjetovanje neprofitnih organizacija po pitanju razvoja volonterskog programa, uključivanja i rada s volonterima, osmišljavanja volonterskih akcija kao i izrade proračuna za volontersku akciju, legislative u području volonterstva, mogućnosti unutarsektorske i međusektorske suradnje i sl.