Etički kodeks trenera/ica za razvoj civilnog društva nastao je kao rezultat inicijative u sklopu Trenerskog Foruma, pokrenutog u sklopu AED CroNGO programa, koji okuplja trenerice i trenere aktivne u civilnom sektoru u Hrvatskoj. Prijedlog kodeksa je izradila radna skupina trenerica u kojoj su bile: Branka Kaselj, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek Suzana Paklar, ICMC Zagreb, Marina Škrabalo, MAP savjetovanja i Morana Smodlaka Krajnović, AED CroNGO program.

ETIČKI KODEKS TRENERA/ICA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

U svom radu i profesionalnom i aktivističkom djelovanju treneri/ce iskazuju štovanje temeljnih ljudskih prava, dostojanstva i vrijednosti svih ljudi. Razvoj tih vrijednosti nastoje poticati kod svakog pojedinca s kojim dolaze u profesionalni doticaj. Uvažavaju pravo pojedinca na privatnost i tajne, kao i njegovo pravo na samoodređenje. Treneri/ce su svjesni postojanja individualnih i kulturalnih razlika među ljudima s obzirom na dob, spol, rasu, nacionalnost, etničko porijeklo, religijsku pripadnost, seksualnu orijentaciju, političke stavove, tjelesne osobine, jezik i socioekonomski status. Postojeće razlike prihvaćaju na otvoren i tolerantan način. Treneri/ce nastoje u svojem radu otkloniti sve oblike diskriminacije te odlučno odbijaju sudjelovati u bilo kakvom obliku nepoštenih i neetičnih diskriminatorskih odnosa.

U istom duhu, treneri/ce poštuju raznolikost vrijednosnih temelja, misija, kultura i struktura organizacija s kojima rade te kroz svoj rad s korisnicima promiču raznolikost, demokratičnost, otvorenost i etičnost civilnog društva u cjelini i drugih sektora s kojima surađuju, kao i vrijednosti civilnog društva koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, solidarnosti, socijalnoj pravdi, transparentnosti, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti, samoorganiziranju, uvažavanju organizacijskih raznolikosti i trajnom učenju.

TRANSPARENTNOST

Transparentnost se odnosi na točno i potpuno informiranje naručitelja/korisnika o svim aspektima rada trenera/ice – uključujući i kompetentnost, prošla

radna iskustva, sadržaj i metode rada, troškove pružanja usluga, izvore financiranja, mogući sukob interesa – koji mogu imati utjecaj na odluku o angažmanu određenog trenera/ice te na kvalitetu i cijenu trenerskih usluga.

Trener/ica će dati potpune podatke naručitelju/korisniku o cijeni usluge (što sve točno cijena uključuje i koje sve troškove uzima u obzir) i tržišnoj relevantnosti te cijene. Na zahtjev naručitelja/korisnika, dati će podatke o cijenama usluga koje je trener/ica naplaćivao/la u prošlosti.

Trener/ica će točno informirati naručitelja/korisnika o eventualnim dodatnim izvorima financiranja tražene trenerske usluge, npr. kroz donatorske programe tehničke pomoći te neće dvostruko naplaćivati iste usluge.

Trener/ica će se u svim situacijama kada je to moguće zalagati za javne natječaje pri odabiru trenera/ice, a u slučaju kada naručitelj ne odstupa od svoje odluke da angažira trenera/icu bez javnog natječaja, tražit će naručitelja za dodatno obrazloženje takve odluke.

Trener/ica će svojim kolegama/icama trenerima/icama pružati točne i pravovremene informacije o svom radu, cijenama usluga, stručnoj spremi, prošlom iskustvu, javnim natječajima za pružanje trenerskih usluga te mogućnostima prijenosa svojeg znanja na druge trenere/ice te prilikama za stručno usavršavanje od koristi i drugim trenerima/icama.

Trener/ica će navoditi izvore pisanih materijala koje koristi u svome radu.

ODNOS S NARUČITELJEM I KORISNICIMA

Naručitelji su pojedinci i/ili skupine koji sklapaju ugovore s trenerima/cama kako bi ostvarili dobit u znanju i vještinama za sebe ili neke druge korisnike.

Koristeći svoja znanja i vještine, treneri/ce pružaju uslugu naručitelju/korisniku kako bi unaprijedili kvalitetu i vrijednost rada korisnika.

Prije pružanja usluge, trener/ica uspostavlja odnos s naručiteljem i korisnicima kako bi doznao/la očekivanja korisnika s ciljem pružanja adekvatne usluge.

Trener/ica je dužan/a osigurati stručnu i profesionalnu uslugu korisnicima koja uzima u obzir njihovu dugoročnu dobrobit.

Trener/ica je dužan voditi računa o izboru najučinkovitijeg i najprimjerenijeg procesa učenja za korisnike, čak i kada optimalna metoda implicira smanjenje trenerskih usluga u budućnosti uslijed povećanja sposobnosti korisnika da samostalno rješavaju zadatke za koje su ranije trebali pomoć trenera/ice.

Ukoliko korisnici tijekom procesa procijene da treba krenuti drugim smjerom u odnosu na planirani, obaveza je trenera/ice uvažiti primjedbe (prijedloge) te predložiti smjer kojim bi se uravnotežile novonastale potrebe s prvobitnim planom.

Trener/ica mora poštivati kulturu, prava, autonomiju i druge posebnosti korisnika s kojima radi. Trener/ica treba težiti tome da korisnik savjesno dogovara proces i svoje sudjelovanje u njemu.

Trener/ica ne smije učiniti ništa što bi ugrozilo dobrobit i dostojanstvo sudionika procesa, slobodu odabira i odlučivanja unutar grupe, niti kredibilitet svoga rada.

POVJERLJIVOST

Odnos s naručiteljem/korisnicima i sve informacije proizašle iz tog odnosa bit će povjerljive i u skladu sa sklopljenim ugovorom.

Trener/ica će poduzeti potrebne radnje da bi naručitelja i korisnike jasno informirao/la o razini povjerljivosti u rau i ograničenjima vezanim uz to.

Sva komunikacija i informacije koje su rezultat rada s korisnikom smatrat će se povjerljivim i ni na koji način neće izaći izvan tog odnosa bez prethodne suglasnosti korisnika.

Informacije proizašle iz rada sa korisnikom bit će otkrivene trećim stranama samo pod uvjetom pismene suglasnosti korisnika. Trener/ica je obavezan/a točno i potpuno informirati korisnika o tome koje informacije će biti dostupne, kome će biti dostupne, pod kojim će uvjetima biti otkriven identitet korisnika, u koju svrhu i na koji način. Ovo se odnosi i na istraživanja, treninge, pripreme priručnika i supervizije koje se izravno zasnivaju na radu trenera/ice s korisnikom.

Trener/ica će poduzeti odgovarajuće korake da zaštiti povjerljivost svih informacija i materijala vezanih uz ili rezultat rada s korisnikom. Sva dokumentacija (elektronska, audio, vizualna ili tekst) bit će pohranjena na način koji osigurava povjerljivost informacija.

Ugovor potpisan s naručiteljem/korisnikom neće biti povjerljiv osim ako se drugačije ne dogovori pismenim dokumentom.

Izuzeci od povjerljivosti

 Trener/ice mogu napraviti izuzetak od pravila o povjerljivosti u sljedećim slučajevima koji će biti jasno definirani ugovorom s naručiteljem/korisnikom:

  • kada postoji pravna osnova ili zahtjev da se informacija otkrije,
  • kao odgovor na žalbu ili prigovor na rad,
  • kada postoji opasnost za korisnika ili druge.

U svim navedenim slučajevima, trener/ica će koristiti/otkriti minimum potrebnih informacija i samo neophodnim osobama. Odluka o izuzetku, odnosno otkrivanju informacija, donijet će se nakon konzultacija s naručiteljem/korisnikom usluge. Otkrivanje informacija protiv volje naručitelja/korisnika, vezano isključivo uz prethodno ugovorom definirane slučajeve, koristit će se samo kao krajnje sredstvo radi zaštite zakonitosti poslovanja, zaštite interesa šire javnosti i zaštite profesionalne reputacije trenera/ice.

STRUČNOST

Trener/ica je odgovoran/a za kontinuirano stručno usavršavanje i unapređenje svojih znanja i vještina vezanih uz trenerski posao.

Trener/ica će održavati i unapređivati razinu znanja i stručnosti kroz redovitu naobrazbu, superviziju i evaluaciju svog rada, kao i sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz trenerski posao.

Trener/ica će u duhu međusobne suradnje i brige za stručno napredovanje drugih trenera/ica, dijeliti svoja znanja i vještine te informacije o prilikama za stručno usavršavanje u svrhu zajedničkog stručnog razvoja.

Trener/ica će točno i iskreno predstaviti svoje članstvo, kvalifikacije, stručnost i trenersko iskustvo.

Odgovorno koristeći svoja znanja i vještine, trener/ica će u svakom pojedinom slučaju razviti i primijeniti aktivnosti i postupke koji odgovaraju ciljevima i potrebama korisnika.

Trener/ica će raditi samo u područjima za koje je stručan/na na osnovu svojeg obrazovanja i iskustva.

Trener/ica je obavezan/a odbiti posao za koji zna ili vjeruje da zahtijeva znanje ili vještine koja nadilaze trenutnu razinu njene/njegove stručnosti.

U slučaju da trener/ica tokom rada utvrdi da bi njen/njegov nedostatak znanja ili vještina mogao ugroziti ugovoreni rezultat ili oštetiti korisnika usluge, trener/ica će naručitelja/korisnika o tome obavijestiti i može se povući iz posla samoinicijativno ili po zahtjevu naručitelja/korisnika.

Trener/ica će odgovorno poštivati vlastitu stručnost i ograničenja i tražiti pomoć u slučajevima kada ta ograničenja mogu ugroziti kvalitetu usluge za korisnika.

SUKOB INTERESA

Sukob interesa odnosi se na situacije kada trener/ica ima dodatne interese vezane uz rad s naručiteljem/korisnikom  ili  pak  višestruki  odnos  s naručiteljem/korisnikom koji uključuje raznolike uloge i interese pri čemu angažman trenera/ice isključivo na osnovu kvalificiranosti za obavljanje trenerskog zadatka i povjerljivo i transparentno djelovanje trenera/ice mogu biti upitni. Primjerice, sukob interesa može se odnositi  na prošlu, sadašnju ili buduću poziciju trenera/ice unutar organizacije korisnika, dostupnost informacija koje treneru/ici mogu koristiti u druge poslovne ili privatne svrhe, privatne odnose trenera/ice s nekim od članova/ica organizacije korisnika usluge.

Prije ugovaranja usluge s naručiteljem/korisnikom trener/ica je dužan/a iskreno otvoriti mogući problem sukoba interesa, osobne predrasude i prepreke, prethodne informacije/znanje o korisniku usluge ili o bilo kojim drugim temama/područjima koji mogu biti shvaćeni kao prepreke učinkovitom radu s pojedincima ili organizacijom.

Trener/ica je dužan/a otkloniti bilo koju mogućnost sukoba interesa koji bi mogao biti na štetu korisniku usluge ili bi mogao utjecati na uravnoteženost procesa.

U slučaju sukoba interesa između naručitelja usluge i korisnika usluge, prvenstveni interes trenera/ice je dobrobit korisnika.

Trener/ica i naručitelj/korisnik zajednički donose odluku o nastavku procesa dogovaranja rada spriječavajući moguće nesporazume koji bi mogli utjecati na uspješnost procesa, kredibilitet korisnika ili trenera/ica.

Trener/ica ne smije zlorabiti svoj položaj kako bi osigurao/la nepoštenu ili neadekvatnu dobit ili drugu privilegiju, a na štetu naručitelja/korisnika ili drugih trenera/ica.

U slučaju postojanja sukoba interesa trener/ica je dužan/a predložiti naručitelju/korisniku druge trenere/ice koji su prikladniji s obzirom na nastalu situaciju.

NAPLAĆIVANJE USLUGA

Pri naplaćivanju usluga trener/ica će se rukovoditi načelima odgovornog financijskog poslovanja.

Pri određivanju cijene usluge, trener/ica će se rukovoditi prirodom usluge, razinom stručnosti, odgovornosti i uloženim vremenom. Cijena će biti primjerena i realna. Od toga su izuzete Pro bono usluge i usluge koje se pružaju ispod uobičajene cijene za dobrobit zajednice.

Cijena usluge bit će unaprijed određena i dogovorena s naručiteljem/korisnikom.

Trener/ica će informirati naručitelja/korisnika prije usluge o očekivanim rezultatima, konkretnim aktivnostima koje ulaze u predloženu cijenu, kao i njihovom trajanju.